تخت دوطبقه مدل وکیوم پایه فلزی
تخت خواب فلزی
تخت دونفره مدل وکیوم پایه فلزی
تخت خواب فلزی
تخت دونفره مدل وکیوم تمام چوب
تخت خواب فلزی
تخت یکنفره مدل وکیوم پایه فلزی
تخت خواب فلزی
تخت خواب یک نفره
تخت خواب فلزی
تخت خواب فلزی
تخت خواب فلزی
تخت خواب یک نفره
تخت خواب فلزی