مزایای تخت خواب های فلزی نسبت به چوبی

قیمت فوق العاده پایین در مقایسه با تخت خواب های چوبی.

عمر زیاد – جابجایی آسان و راحت.

کفی چوبی حشره جذب می کند که این مشکل در تختخواب های فلزی وجود ندارد.